Mandarin(P): xìng
Mandarin(Z): ㄒㄧㄥˋ
Korean(Eum): 행 [haeng]
Korean(H/E): 다행할 행
Japanese(On): こう [kou]
Japanese(Kun): さいわい, しあわせ, さち [saiwai, shiawase, sachi]
Cantonese: hang6
Vietnamese: hạnh
Hist. Tang: hɛ̌ng
------------------------------------------------------------
Definition: luck(ily), favor, fortunately
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [51.5]
Total strokes: 8
Radical:
Other variant: ,
Frequency: 3
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5E78
Big Five: A9AF
GB 2312: 4850
JIS X 0208-1990: 2512
KSC 5601-1989: 9025
Cangjie: GTJ
Four-corner Code: 4040.1
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10434.080
Kang Xi: 0341.010
CiHai: 484.501
Morohashi: 09176
Dae Jaweon: 0649.090

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I xìng 幸, 吉而免凶也。 《说文》 幸而至于旦。 《礼记·檀弓》 不幸短命死矣。 《论语》。 皇疏: 凡应死而生曰幸。 应生而死曰不幸。 幸甚。 曹操《步出夏门行》 生固幸而遇予。 清·袁枚《黄生借书说》 知幸与不幸。 幸获名成。 清·周容《芋老人传》 民之遭水旱疾疫而不幸者, 不过十之一 …   Advanced Chinese dictionary

 • — (參見 ) xìng ㄒ〡ㄥˋ 〔《廣韻》胡耿切, 上耿, 匣。 〕 1.幸運。 《論語‧述而》: “ 丘 也幸, 苟有過人必知之。” 唐 韓愈 《謝許受韓弘物狀》: “恩隨事至, 榮與幸并, 慚抃怵惕, 罔知所喻。” 梁啟超 《新民說‧論毅力》: “庸詎知所謂蹇焉幸焉者, 彼皆與我之所同, 而其能征服此蹇焉, 利用此幸焉與否, 即彼成我敗所由判也。” 2.歡喜, 慶幸。 《史記‧越王勾踐世家》: “ 莊生 知其意欲復得其金, 曰: ‘若自入室取金。 ’長男即自入室取金持去,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: xing4 解释: 1. 福分。 如: “荣幸”、 “三生有幸”。 唐·司空图·修史亭诗三首之二: “甘心七十且酣歌, 自算平生幸已多。 ” 2. 姓。 如晋代有幸灵。   1. 意外获得的。 如: “万幸”。 元史·卷二十六·仁宗本纪三: “诸犯赃罪已款伏及 当鞫而幸免者, 悉付元问官以竟其罪。 ” 2. 多亏。 如: “幸蒙厚爱”、 “幸有大家鼎力相助。 ”文选·江淹·杂体诗·王侍中 : “去乡三十载, 幸遭天下平。 ”  1. 高兴。 如: “庆幸”、 “欣幸”、… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:xing4 1. 福分。 如: “榮幸”、 “三生有幸”。 唐·司空圖·修史亭詩三首之二: “甘心七十且酣歌, 自算平生幸已多。” 2. 姓。 如晉代有幸靈。   1. 意外獲得的。 如: “萬幸”。 元史·卷二十六·仁宗本紀三: “諸犯贓罪已款伏及 當鞫而幸免者, 悉付元問官以竟其罪。” 2. 多虧。 如: “幸蒙厚愛”、 “幸有大家鼎力相助。” 文選·江淹·雜體詩·王侍中 : “去鄉三十載, 幸遭天下平。”  1. 高興。 如: “慶幸”、 “欣幸”、 “幸災樂禍”。… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【起源参考】 幸姓没有列入百家姓前一百位。在古代,幸是宠幸的意思。而幸臣就是在帝王面前的宠的臣子。清代张澍在《姓氏五书》里说,幸姓的祖先,是古代幸臣的后代。因为他们得到帝王的喜爱,就被赐予幸作为姓。在古代,幸姓的望族大多出自于南昌。 …   Chinese names (中国人的名字)

 • — 【행】 다행; 행복; 요행; 다행하다; 다행히; 행복하게 하다; 바라다; 괴다; 거동 夭 (일찍죽을요) 의 변형 + 逆 (거스릴역) 의 변형 干부 5획 (총8획) [1] well being and happiness [2] luck (ily) ; fortunately; thanks to [3] [v] feel happy about; favor [4] [n] imperial tour or progress [5] a Chinese family …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — xìng (1) ㄒㄧㄥˋ (2) 意外地得到成功或免去灾害: ~运。 侥~。 ~存。 ~免。 ~未成灾。 (3) 福气: ~福。 荣~。 (4) 高兴: 庆~。 欣~。 ~甚。 (5) 希望: ~勿推却。 ~来告语之。 (6) 宠爱: 宠~。 得~。 (7) 指封建帝王到达某地: 巡~。 (8) 姓。 (9) 郑码: BUB, U: 5E78, GBK: D0D2 (10) 笔画数: 8, 部首: 干, 笔顺编号: 12143112 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 행 다행 8 strokes 흙토+매울신 …   Korean dictionary

 • — <辟>  躃  噼  僻  擗  澼  癖  薜  霹  辯  辞  辥  嶭  薛  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 幸會 — (幸會, 幸会) 1.幸運遇合。 南朝 宋 謝瞻 《於安城答靈運》詩: “幸會果代耕, 符守江南曲。” 唐 韓愈 《答張籍書》: “及聆其音聲, 按其辭氣, 則有願交之志, 因緣幸會, 遂得所圖。” 清 王士禛 《池北偶談‧談藝二‧李王二公書畫》: “不圖夤緣幸會, 獲庇所天。” 2.好時會, 好時運。 《魏書‧陸俟傳》: “臣等邀逢幸會, 生遇昌辰。” 宋 曾鞏 《襄州與交代孫欣啟》: “惟事契之稠重, 實愚冥之幸會。” 3.敬辭。 謂榮幸地會見。 唐 李商隱 《可嘆》詩:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 幸会 — (幸會, 幸会) 1.幸運遇合。 南朝 宋 謝瞻 《於安城答靈運》詩: “幸會果代耕, 符守江南曲。” 唐 韓愈 《答張籍書》: “及聆其音聲, 按其辭氣, 則有願交之志, 因緣幸會, 遂得所圖。” 清 王士禛 《池北偶談‧談藝二‧李王二公書畫》: “不圖夤緣幸會, 獲庇所天。” 2.好時會, 好時運。 《魏書‧陸俟傳》: “臣等邀逢幸會, 生遇昌辰。” 宋 曾鞏 《襄州與交代孫欣啟》: “惟事契之稠重, 實愚冥之幸會。” 3.敬辭。 謂榮幸地會見。 唐 李商隱 《可嘆》詩:… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.